Gå til hovedindhold

Ofte stillede spørgsmål

Her finder du svar på nogle af de spørgsmål, vi ofte får i Hjemmeplejen ved Aabenraa Kommune

Indhold

  • Hvem kan få hjemmehjælp?
  • Hvordan får jeg hjemmehjælp?
  • Frit valg af leverandører?
  • Erstatningshjælp og fleksibel hjemmehjælp?
  • Osv.

  Der er tale om et udvalg af de hyppigst stillede spørgsmål til Hjemmeplejen ved Aabenraa Kommune. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål.

  Du kan få hjemmehjælp, hvis du er handicappet, ældre eller i en periode har været syg og derfor ikke længere har de fysiske eller psykiske færdigheder, du havde tidligere.

  Afgørelsen om hvilken hjælp, du kan få, træffes på grundlag af en vurdering af dit behov.

  Du skal kontakte Kommunen / Visitation & Rehabilitering og søge om hjemmehjælp.

  Din individuelle og samlede situation vurderes og på det grundlag afgøres det, hvor meget hjælp du kan få, og om du har brug for at få varig hjælp eller hjælp i en kortere periode. Hvis dine behov ændres, skal hjælpen tilsvarende ændres.

  Kommunen har ikke pligt til fx at levere hjælp i et bestemt antal timer. Den konkrete service besluttes af kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune. Kommunens afgørelse skal være skriftlig, og den skal indeholde en klagevejledning.

  I Aabenraa Kommune er det visitatorerne i Visitation & Rehabilitering er vurderer dit behov og bestemmer, hvilken hjælp du kan få.

  Kvalitetstandard for hjemmeplejen finder du her.

  Telefontid

  Team borgerindgang, hvor samtlige nyhenvendelser modtages, har åbent i rådhusets telefontid og kan træffes ved at ringe på hovednummeret: 7376 7676.

  Mandag-onsdag kl. 8-16
  Torsdag kl. 8-17
  Fredag kl. 8-14

  Alle medarbejdere har personlig træffetid dagligt fra 8.30-9.30.

  Det er Byrådet, der fastsætter serviceniveau for hjemmehjælp i Aabenraa Kommune.

  Hjemmehjælp består af personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet.

  ”Personlig hjælp og pleje” dækker over hjælp til for eksempel personlig hygiejne, hjælp til at komme op af og i seng eller få tøj på. Personlig pleje kan også bestå i hjælp til at spise eller lignende.

  Den praktiske hjælp i hjemmet kan være hjælp til for eksempel rengøring, tøjvask eller til at skrive en indkøbsseddel.

  Frit valg:

  Uanset om du får hjemmehjælp til praktiske opgaver eller hjælp til personlig pleje, har du mulighed for selv at vælge hvem af de godkendte leverandører, der skal levere hjemmehjælpen. Kommunen skal oplyse dig om, hvilke leverandører du kan vælge imellem. Kommunen udleverer materiale, hvor du kan læse om, hvad den enkelte leverandør kan tilbyde.

  Har du et specifikt ønske om, hvem der skal stå for din hjemmehjælp, kan du søge om at få personen godkendt af Kommunen.

  Kommunen skal sørge for, at hjælpen leveres inden for en rimelig frist, hvis den oprindelige aftale ikke kan overholdes. Hvad der er rimelig frist besluttes af Kommunen.

  Fleksibel hjemmehjælp

  Fleksibel hjemmehjælp betyder, at du har ret til at bytte ydelser inden for bestemte rammer. Hvis du modtager personlig pleje og praktisk hjælp, har du mulighed for at vælge en helt eller delvis anden hjælp end den, der er truffet afgørelse om.

  Du kan for eksempel vælge at bytte støvsugningen med en gåtur, eller andre ydelser du har behov for. Reglen er, at du skal være tildelt begge ydelsesformer – praktisk hjælp og personlig pleje - for at kunne bytte mellem dem. Hvis du kun er tildelt en af ydelsesformerne, fx praktisk hjælp, kan du ikke bytte til en ydelse, der hører under personlig pleje eller omvendt.

  Erstatningshjælp

  Hjemmeplejen kan ikke aflyse din hjælp, men kan blive forhindret i at komme til det aftalte tidspunkt.

  Hvis du får hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, skal Hjemmeplejen tilbyde, at du får hjælpen en anden dag, senest 5 hverdage efter den aftalte dag.

  Hjemmeplejen skal kontakte dig herom senest samme dags morgen. Ved akut opståede situationer dog så hurtigt som muligt.

  Hvis du får personlig hjælp og pleje, skal hjælpen som hovedregel altid leveres den aftalte dag. Hjælp til personlige opgaver, der kun ydes 1-2 gange om ugen, skal dog ydes indenfor 2 hverdage.

  Der kan ikke kræves erstatningshjælp, når hjælpen ikke kunne leveres, fordi du var indlagt på aflastningsophold, ferie eller lignende.

  Hvis du er berettiget til varig hjemmehjælp, kan du få hjemmehjælp i perioder, hvor du opholder dig i en anden kommune end din bopælskommune, fx i forbindelse med et sommerhusophold.

  Det er din midlertidige kommune, der beslutter, hvilken hjælp du konkret kan få, og serviceniveauet vil blive tilpasset det lokale niveau.

  Du skal kontakte Visitation & Rehabilitering, hvis du ønsker hjemmehjælp i en begrænset periode.

  Hvornår udføres hjælpen?

  Du skal have den tildelte hjælp til praktiske opgaver senest 10 hverdage efter, at du har givet Visitation & Rehabilitering besked om, hvilken hjemmepleje du har valgt. Hjælp til personlige opgaver kan starte op inden for 1 døgn, hvis visitator eller en hjemmesygeplejerske vurderer, at der er behov herfor.

  Hjælp til praktiske opgaver gives som hovedregel i dagtimerne på hverdage mellem kl. 8.00 og kl. 17.00.

  Anretning og tilberedning af mad og hjælp til personlige opgaver kan bevilges uden for dette tidsrum efter en konkret individuel vurdering. Hjemmeplejen har dog ret til at planlægge og udføre dele af den praktiske hjælp i aftentimerne i forbindelse med anden hjælp.

  Tidspunkterne for hvornår hjælpen kommer, aftales mellem dig og hjælperen.

  Hjemmeplejen skal kontakte dig telefonisk, hvis det bliver nødvendigt at flytte en aftale mere end 1 time.

  Hjemmeplejen kommer det antal gange, der er visiteret og vurderet til ud fra det individuelle behov.

  I pjecen, der udleveres ved start af hjemmehjælp, står telefonnumre til Hjemmeplejen på bagsiden.

  Ellers er der mulighed for at kontakte Hjemmeplejen i tidsrummet kl. 7.00-15.00 på nedenstående telefonnumre:

   

  Områdeleder

  Birgit Møller Johannsen                                      
  73 76 78 33 - bmjo@aabenraa.dk

  Assisterende områdeleder

  Mie Pedersen                                                    
  51 35 35 88 - mpede@aabenraa.dk

   

  Distrikt aftenvagt Aabenraa Nord,(Rødekro, Felsted, Stubbæk og Forglemmigej aften)

  Driftsleder Marianne V. B. Raeder                         
  73 76 78 32 - mvr@aabenraa.dk

   

  Distrikt Rødekro, Hellevad, Genner 

  Driftsleder Lars Hauge Damm                              
  73 76 76 66 - lhd@aabenraa.dk

   

  Distrikt Rugkobbel, Mølleåparken, Aabenraa by - syd for Tøndervej - Stubbæk og omegn, Felsted dag og §94 borgere

  Driftsleder Anna Marie List                                  
  73 76 78 34 - aml@aabenraa.dk

   

  Distrikt demensteam og nattevagt

  Driftsleder Lone Germansen                                  
  73 76 76 63 - lge@aabenraa.dk

   

  Distrikt det nordlige Aabenraa - fra Tøndervej - og Løjt (Uglekær, Brunshave)

  Driftsleder Sanne Maria Dam                                 
  73 76 78 62 - smd@aabenraa.dk 

   

  Distrikt  Aften Aabenraa Syd (Bov, Tinglev og Bylderup)

  Konstitueret Driftsleder Heidi B. D. Simonsen            
  73 76 80 25 - hbsi@aabenraa.dk

   

  Distrikt Bov dag

  Driftsleder Eva M. Wind                                           
  73 76 80 15 - emw@aabenraa.dk

   

  Distrikt Bylderup dag(Ravsted, Bylderup og Rens) og rengøring Aabenraa

  Driftsleder Dorthe Frimodt Goodman                          
  73 76 85 26 - dfg@aabenraa.dk

   

  Distrikt Tinglev og omegn

  Driftsleder Kirsten B. Andersen                                  
  73 76 86 87 - kba@aabenraa.dk

  Hvis Hjemmeplejen ikke giver meddelelse om forsinkelse og ikke kommer til aftalt tidspunkt (er forsinket mere end en time), skal du først kontakte Hjemmeplejen.

  Telefonnummeret fremgår af "Velkommen til Hjemmeplejen" (bagsiden).

  Hvis du ikke kan få fat i Hjemmeplejen, kontakter du Visitation & Rehabilitering, telefon 73 76 76 76 på følgende tidspunkter:

  • Mandag – tirsdag kl. 8-13
  • onsdag kl. 8-11.45
  • Torsdag - fredag kl. 8-13.

  Som udgangspunkt er det altid eget netværk, der skal tage imod.

  Når det så ikke kan lade sig gøre, vil det blive vurderet individuelt, hvad der er muligt.

  Sygeplejens Call Center kontaktes på telefon mellem kl. 7.30-14.00:

  • Nord: tlf. 73 76 73 00
  • Syd: tlf. 73 76 80 11

  Kontakt:

  Visitation & Rehabilitering

  Skelbækvej 2, 
  6200 Aabenraa

  Tlf. 73 76 76 76:

  Åbningstid

  Mandag – tirsdag kl. 8-13

  onsdag kl. 8-11.45

  Torsdag - fredag kl. 8-13.

  der visiterer til klippekort.

  Hvis du har en væsentlig og varig funktionsnedsættelse, hvortil der er visiteret personlig og praktisk hjælp flere gange dagligt, samt hvor der er behov for tøjvask, kan du få visiteret klippekort.

  Klippekorts-ordningen indeholder en halv times personlig hjælp og støtte pr. uge. Hjælpen aftales med den faste hjemmehjælper, og hjælpen skal kunne udføres APV-mæssigt forsvarligt.

  Du har mulighed for at samle timerne til brug ved eventuel ledsagelse ud af huset.

  Hjælpen skal leveres i dagtimerne mellem kl. 8.00 og kl. 16.00.

  Den ekstra tid kan du f.eks. bruge til:                                   

  • Hyggesnak
  • Madlavning
  • Højtlæsning
  • Gåtur
  • Tøjindkøb
  • Frisør
  • Besøg hos pårørende
  • Andet

  Medicindosering varetages af Sygeplejen, som kan kontaktes på:

  Call Center mellem kl. 7.30-14.00:

  • Nord: tlf. 73 76 73 00
  • Syd: tlf. 73 76 80 11

  Du har mulighed for at få madservice, hvis du ikke er i stand til selv at lave mad.

  Det er visitatorerne i Visitation & Rehabilitering, der vurderer dit behov og bestemmer, om du kan få madservice.

  Tlf. 73 76 76 76 (mandag-tirsdag kl. 8-13, onsdag kl. 8-11,45, torsdag-fredag kl. 8-13).

  Hvad er madservice?

  Madservice består i, at du en gang om ugen får leveret mad i form af færdigretter. Maden er kølet ned og skal opvarmes, inden du spiser den. Den består af hovedretter og biretter.

  Hvis du køber mindst 4 hovedretter om ugen, kan du også tilkøbe ekstra mad, såsom øllebrød, proteindrik, frugtgrød, pålægspakke, salat og kage.

  Hvem kan få madservice?

  Du kan få madservice, hvis du ikke er i stand til selv at tilberede mad. Hvis der er en anden i husstanden, der kan tilberede mad, kan du ikke få madservice.

  Hvad koster madservice?

  Prisen fastsættes politisk hvert år som en takst. I 2017 er taksten for en hovedret og en biret inklusiv levering 59,00 kr.

  Kan jeg få hjælp til at varme maden?

  Ja, hvis du ikke selv kan varme maden i en mikroovn, kan du få hjælp til det. Hvis du ikke har en mikroovn, kan leverandøren af madservice stille en til rådighed for dig.

  Dit hjem bliver hjemmehjælperens arbejdsplads

  Når du modtager hjemmehjælp, bliver dit hjem samtidig hjemmehjælpernes arbejdsplads.

  Du kan læse mere om rettigheder og pligter i forbindelse med arbejdet i dit hjem i pjecen Borgerens hjem – en arbejdsplads.